Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olmasına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı.

31 Aralık 2020 tarihli (5. Mükerrer) 31351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7262 sayılı
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun 26’ncı
maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yapılan
değişiklikle “üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap
bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi 31 Aralık 2020
tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine” uzatıldı.

Bu değişiklik sonrası 5941 sayılı Kanunun Geçici 3’üncü maddesi aşağıdaki gibi olmuştur.

GEÇİCİ MADDE 3 –

(1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren bir ay içinde 2’nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen
esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.

(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve
ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.

(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri
ile mülga 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin
hukukî geçerliliği devam eder.

(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap
bankanın 3’üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara
ilişkin sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer.

(5) 31/12/2021 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin
ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.

(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma
yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6’ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına
ilişkin şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya
devam olunur.

(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî yaptırıma
dönüştürülen fiiller nedeniyle,
a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece,
idarî yaptırım kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar
hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan
dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava
dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme tarafından duruşma
yapılmaksızın karar verilir.

Beytullah Metin

Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Serbest Muhasebeci Mali Müşavir http://www.beytullahmetin.com beytullahmetin@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir