Apartman duvarlarının kiralanarak, kiralanan bu yerlerin reklam vermek amacıyla satışının KDV tevkifatına tabi olup olmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ana faaliyetinizin reklamcılık olduğu, açık ve kapalı alanlarda reklam teşhir etmeye uygun yerleri (apartman yan duvarları gibi) bularak reklamını yapmak ve teşhir etmek isteyen alıcılara süreli olarak kiraladığınız ve kiralanan bu yerlerin teşhir edilecek reklam materyallerinin imalatını ve montajını üstlendiğinizi veya anlaşmaya göre reklam yerlerini kiralayan firmaların yaptırabildiğini belirterek, özelge talep formunuzda maddeler halinde sayılan hususlarda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

 GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN :

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde, “Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır:

 

            1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

 

            …

 

            3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri;

 

            …”;

 

94’üncü maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

 

            …

 

            5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, (2009/14592 sayılı BKK gereğince %20)

 

            …

 

            vergi tevkifatı yapılır.

 

            …” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan, Türk Medeni Kanunu’nun 684’üncü maddesinde, “Bütünleyici parça, yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parça”; 686’ncı maddesinde ise “eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır mal” olarak tanımlanmıştır.

 

Öte yandan, apartman yöneticiliği tüzel kişiliğe sahip olmayıp gelir ve kurumlar vergisine tabi değildir. Ayrıca binaların dış cepheleri apartman yöneticiliğine ait olmayıp kat maliklerine aittir. Dolayısıyla, apartmanın dış cephelerinin kira bedeli, apartman yöneticiliğine değil kat maliklerine aittir. Kira ödemesi, site yöneticiliğine yapılsa dahi kat maliklerinin geliri sayılır.

 

Bu hüküm ve açıklamalara göre, apartman yan duvarlarına verilen reklam geliri, elde edenler açısından gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilecek olup kiracının Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar arasında olması durumunda anılan fıkranın (5/a) bendi kapsamında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN :

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun (1/1) inci maddesine göre Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler; (1/3-f) maddesine göre Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV’ye tabi bulunmaktadır.

 

KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işleme taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

 

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.4) ve KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.2.4.) bölümünde;

 

“KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan;

 

 

– Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek,

 

Beytullah Metin

Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Serbest Muhasebeci Mali Müşavir http://www.beytullahmetin.com beytullahmetin@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir